ההזמנות יפתחו בשעה 15:00. ניתן להזמין גם בטלפון 08-8668006

בית תקנון האתר
0
X פירוט מינימום 85 ש"ח למשלוח (תלוי באזור)
סך הכל לתשלום: 0.00

תקנון האתר

תקנון / תנאי שימוש

מבוא:
תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להלן: "התקנון" ו/או "תנאי השימוש") חלים על אתר
האינטרנט של "פיצה קאלדו" (להלן: "האתר") שבבעלותה ובניהולה של חברת קאלדו ארט
השקעות ויזמות בע"מ, ח.פ. 515613685 (להלן: "החברה").
השימוש באתר כפוף להסכמתכם לעשות בו שימוש בהתאם לכללים אשר מפורטים להלן
ובהתאם להוראות הדין. תנאי השימוש יכולים להשתנות מעת לעת ומחובתכם להתעדכן
בתנאי השימוש.
נא קראו את מדיניות הפרטיות בטרם השימוש באתר ובמקרה ואינכם מסכימם על מדיניות
האתר, כולה ו/או חלקה אינכם רשאים לעשות שימוש באתר ומוסכם כי שימוש באתר ו/או
הזמנת מוצרים דרך האתר ו/או כל פעולה אחרת באמצעו האתר תהווה הסכמה מלאה
לתנאי השימוש.


הפרת תנאי השימוש עלולה להביא להפסקת השימוש באתר ו/או נקיטת הליכים משפטיים
כנגד המפרים באמצעות קאלדו ארט השקעות ויזמות בע"מ, ח.פ. 515613685 ו/או כל גורם
אחר.
כל האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעני נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.
כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
השימוש באתר הינו מגיל 18 ומעלה או מתחת לגיל 18 בכפוף להסכמת אפוטרופוס הקטין
לתנאי השימוש.
רכישות ושירותים:
האתר מאפשר ביצוע הזמנות ומשלוחים.
עם השלמת ההזמנה באתר יהווה הדבר הסכמה בלתי חוזרת לתנאי האתר.
על מנת להשלים את ההזמנה יהיה עליכם להזין את כל הפרטים ולקבל אישור כי הזמנתכם
נקלטה.
במסגרת הליך ההזמנה יהיה עליכם להזין מספר טלפון סלולרי אשר אליו ישלח קוד לאישור
ההזמנה וזאת על מנת לאמת את פרטי המזמין.
לחברת קאלדו ארט השקעות ויזמות בע"מ, ח.פ. 515613685 שמורה הזכות שלא לאשר
את ההזמנה במקרים הבאים:
1. בכל מקרה בו הלקוח אינו עומד בתנאי השימוש.
2. בכל מקרה בו החברה לא תוכל לעמוד באספקת ההזמנה.
3. בכל מקרה בו יהיה לחברה חשד סביר כי הלקוח לא יעמוד בהתחייבויותיו.
4. בכל מקרה בו החברה תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי לא לקבל את
ההזמנה.
5. בכל מקרה בו הלקוח לא הסדיר את התשלום לשביעות רצונה של החברה.
לא ניתן לבטל את ההזמנה לאחר אישורה וזאת מהטעם כי מדובר בעסקה לרכישת מזון.

הלקוח מתחייב להשתמש באמצעי תשלום על שמו בלבד ועל פי הדין.
הלקוח מצהיר כי הוא רשאי לבצע פעולות משפטיות על פי התקנון ועל פי כל דין באתר.
לא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי על ביטול הזמנה ו/או סירוב לקבל את ההזמנה מרגע אישורה.
רישומי האתר יהוו ראיה מכרעת לאמור בפעולות אלו.

פרטיות/ שימוש במידע:
מוסכם בזאת כי החברה רשאית להשתמש בכל מידע שיסופק על ידי הלקוח לצרכים
מסחריים /או שיווקיים ו/או כל שימוש אחר של החברה.
המידע שנאסף כחלק מתהליך ההזמנה כולל בין היתר כתובות, מספרי טלפון, כתובת דואר
אלקטרוני, מידע על כתובת IP, שימוש בעוגיות, סוג דפדפן, שחמוש בנתוני התקשורת ומידע
טכני נוסף מסוג זה וכל ידע נוסף שיימסר על ידי הלקוח ו/או יתקבל במסגרת ביצוע הזמנה
ו/או גלישה באתר ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון החברה.
החברה רשאית להשתמש בפרטי ההתקשרות עם הלקוח על מנת לפנות ללקוח עם מידע
פרסומי ו/או בכל דרך אשר תחפוץ החברה אם באמצעות מסרון (sms) ו/או הודעת דור
אלקטרוני ו/או כל דרך אחרת אשר החברה תמצא לנכון.
מוסכם בזאת כי החברה רשאית להעביר כל מידע שיתקבל אצלה לצדדים שלישים לפי שיקול
דעתה הבלעדי מלבד פרטי אשראי אותם לא תעביר החברה לצדדים שלישיים.
ניתן לבטל בכל עת קבלת מידע שיווקי/פרסומי באמצעות לחיצה על "הסרה מרשימת
תפוצה".
הלקוח מצהיר כי הוא מודע ומסכים כי החברה תשמור את המידע אותו יעביר במאגר מידע
פנימי של החברה וזאת על מנת שהחברה תוכל לספק ללקוח שירותים וככל והלקוח יהיה
מעוניין להיות מוסר ממאגר המידע עליו להודיע זאת בכתב לחברה כי הנכם מבקשים כי
המידע ימחק וזה ייעשה על ידי החברה בתוך זמן סביר.
למען הסר ספק מובהר כי מחיקת המידע איננה מונעת שימוש במידע מטעם החברה עד
בקשת מחיקת המידע והחברה שומרת על זכותה לשמור מידע מסיבות משפטיות בכפוף
להוראות כל דין.
כללי:
כל התמונות באתר הן להמחשה בלבד ויתכנו שינויים בינן לבין המוצר שיסופק בפועל.
כל מחלוקת בנוגע לאתר ו/או לתקנון/תנאי השימוש לרבות תחולתו, תוקפו ידונו בבית
המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד וזאת על פי הדין הישראלי בלבד.
כתובות הצדדים לצורך מסירת כתבי בי דין ו/או כל מסמך אחר יהיו לעניין החברה בכתובת
דרך מצדה 47, באר שבע ולעניין הלקוח הכתובת אותה המציא לחברה בעת ביצוע ההזמנה.
כל הודעה שתישלח לכתובתו של הלקוח בדואר רשום ו/או ביצוע הדבקה על הדלת בכתובת
אשר נמסרה לחברה על ידי הלקוח תהווה מסירה כדין אף אילו הלקוח אינו מתגורר בכתובת
זו.

דבר דואר ייחשב כי הגיע ליעדו בתוך 7 ימים מיום משלוח דבר הדואר בדואר רשום לכתובת
אשר מסר הלקוח.
קאלדו ארט השקעות ויזמות בע"מ, ח.פ. 515613685 שומרת לעצמה את הזכות לשנות
ו/או לעדכן ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע לפי שיקול דעתה הבלעדי את תנאי השימוש ו/או
מחירים ו/או מבצעים ו/או כל שירות ו/או מוצר וזאת ללא צורך בהודעה מראש.
בשום מקרה אין לעשות שימוש בתמונות ו/או עיצוב ו/או טקסטים ו/או תוכנה ו/או קוד מחש
ו/או סימני מסחר של החברה ו/או כל מידע של קאלדו ארט השקעות ויזמות בע"מ, ח.פ.
515613685 ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה.
החברה שומרת על זכותה לחזור בה מכל פרסום שפורסם בטעות (ט.ל.ח.) וזאת ללא כל
פיצוי בגין כך.
החברה ו/או בעליה ו/או עובדיה ו/או שולחיה ו/או מי מטעמה אינו אחראי לתקינות השרתים
ו/או האתר ו/או פגמים באתר /ואו וירוסים ו/או כל מצב אחר אשר יכול לפגוע בחברה ו/או
בלקוח.
החברה לא תהיה אחראית לנכונות המידע שיופיע באתר ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או
הסתמכות ו/או הפסד שיגרם לכל אדם אשר יסתמך על תוכן האתר ו/או על אינפורמציה אשר
סופקה במסגרת האתר.